آموزش تصویری ساخت ساب دامین

آموزش تصویری نحوه ی اضافه کردن ساب دامین (Subdomain) در cPanel 54

ساب دامین 1

ساب دامین یا زیر دامنه، مشتقی از دامنه اصلی است که به صورت زیر

آدرس اصلی سایت : example.com

آدرس ساب دامین : blog.example.com 

نمایش داده میشود.